Vad innebär kvoter?

Kvoter och fiskerikontroll

Inom EU bestäms varje år hur mycket fisk som får fiskas, sk TAC (total allowable catch). Man bestämmer en kvot för varje fiskart och område. Det är främst våra mest kommersiella arter som omfattas av detta. De mindre vanliga arterna har ingen kvot utan förs iland som bifångst till annat fiske. Det är underlaget från ICES, Internationella havsforskningsrådet, som ligger till grund för beslutet om hur stora kvoterna skall bli för varje art och år.

Det är sedan fiskeministrarna i EU som gemensamt fattar det formella beslutet om kvoterna, på förslag av EU-kommissionen.

EU samarbetar med Norge

När det gäller bestånd som förvaltas ihop med länder utanför EU, som t ex Norge, föregås det formella beslutet i EU:s ministerråd av förhandlingar mellan EU och i detta fall Norge där överenskommelse om kvotnivå fattas.

Varje land har en fast procentsats av den totala kvoten

Spanien, Storbritannien och Danmark är stora fiskenationer. När kvoterna en gång skulle delas upp bland EU länderna, baserades varje lands andel på hur mycket man fiskat historiskt.
Sverige fick då en ganska blygsam procentsats och har idag därför bara tillgång till runt 3% av den totala fångsten. Vi är alltså en ganska liten fiskenation trots våra långa kuster.

Man kan byta eller köpa kvoter av varandra

Om ett land fiskat upp sin kvot kan man förhandla med andra EU länder om att köpa delar av deras kvot. Man kan också byta kvoter, länder emellan.

Fiskestopp när kvoten är slut

När ett lands kvot är uppfiskat blir det fiskestopp. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som håller ordning på detta. Yrkesfisket rapporterar sin fångst till myndigheterna, som räknar av varje art mot den kvot Sverige har. Vi importerar ganska mycket från de större fiskenationerna Danmark, Norge och Island.

Fiskekontroll

Varje land bestämmer hur deras tilldelade kvot skall fördelas. I Sverige är det Havs- och Vattenmyndigheten som sedan har det övergripande ansvaret för att fisket sker på ett korrekt sätt. Fiskerikontrollen sker bland annat genom uppföljning av kvoter och fisketid, dokumentkontroll, landningskontroll och beslut om fiskestopp. Myndigheten beslutar också om tillfälliga fiskestopp i särskilda områden som på ett eller annat sätt är speciellt känsliga, t ex när vissa arter leker.

Fiskekontrollen genomförs också i nära samarbete med kustbevakningen som ansvarar för att genomföra fiskerikontrollen till sjöss.