Miljötillståndet i svenska vatten- effekter på fisk och fiske

Försiktighetsansatsen och lekbiomassan

I riktlinjerna för försiktighetsansatsen finns fyra huvudpunkter som är viktiga vid fiskets tekniska utveckling, nämligen att

• Förbättra den hållbara exploateringen av de levande resurserna
• Förebygga oåterkalleliga eller oacceptabla skador på miljön
• Förbättra de socio-ekonomiska resultatet för fisket
• Förbättra säkerheten och arbetsbetingelserna till sjöss

Lekbiomassan definieras som den minsta mängden av könsmogna individer som behövs för att på längre sikt säkerställa fiskbeståndets storlek. Marginalen enligt försiktighetsansatsen kring lekbiomassan är, som namnet säker – en säkerhet och bestäms genom undersökningar.
Svensk Fisk önskan är att fisk och fiskprodukter, under hela dess livscykel, från råmaterialframställning, tillverkningsprocesser, transporter, användning av produkten och avfallshantering skall ha minska möjliga påverkan på vår miljö.

Källa; Armin Lindqvist, professor knuten till Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

Miljötillståndet i svenska vatten –effekter på fisk och fiske
Havs- och vattenmyndigheten presenterar på sin hemsida en översiktlig rapport ”Resurs- och miljööversikt” som ger en översikt över resurser och miljöer under det aktuella året. Sewww.havochvatten.se.

Här beskrivs aktuella händelser i miljön som har betydelse för fiskbeståndens utveckling under året och i ett längre perspektiv. Här finns också information om den sk ”ekosystemansatsen” och en översikt om resursläget för flertalet av de kommersiella fiskarter som Sverige fiskar på. På ett lättförståeligt sätt presenterar man också fångstmetoder, selektiva redskap, nationella och internationella förvaltningar av fisket. Eftersom det svenska fisket i allra högsta grad idag är påverkat av vad som sker inom den europeiska unionen har man också tagit med information om den gemensamma fiskeripolitiken.

Östersjön
På websajten www.havet.nu finns samlad och relevant information om havsfrågor, inklusive Östersjön.. Den ska vara en naturlig startpunkt för alla som vill veta något om havet, havsforskning eller havsmiljöarbete.
Här presenterar aktuella havsnyheter direkt och konferenser och andra händelser kan annonseras. Här samlas också avhandlingar och rapporter med marint fokus från en mängd olika källor. Överskådligt och sökbart!
Havet.nu riktar sig till forskare, miljötjänstemän på länsstyrelser och myndigheter, media, skolor och intresserad allmänhet.

Torsk
Fem olika grupper (bestånd) av torsk förekommer i våra svenska farvatten. I tillägg finns det en grupp av torsk i Norska Havet och Barents hav. För samtliga dessa bestånd görs separata analyser av utbredningsområde, lekområde, hur beståndet ser ut idag och vilka råd som gäller för fisket det kommande året. Detaljerad information om detta och utförliga diagram om det historiska fisket finner du på Havs och Vattenmyndighetens hemsida. Sök på Resurs- och miljööversikt + årtal.