Miljö

Sjömatsfrämjandet i Sverige AB värnar ett hållbart fiske och arbetar tillsammans med ett flertal organisationer för att konsumenterna skall få en trygg fisk på matbordet. Både sett utifrån fiskresurser i våra hav, livsmedelssäkerhet och ursprungsmärkning.

För information om beståndsanalyser i våra hav förlitar vi oss på den information som Havs- och vattenmyndigheten förser oss med se www.havochvatten.se. För livsmedelssäkerhet arbetar vi ihop med Livsmedelsverket (www.slv.se) och när det gäller ursprungsmärkning/ spårbarhet arbetar vi ihop med de svenska fiskarna (www.yrkesfiskarna.se)

Ett rent och friskt hav är grunden för vår existens. Eftersom havet är vår råvarukälla ställer det särskilda krav på aktsamhet om miljön. För fisket är rena vatten en förutsättning. Havet, kustområdena och insjövattnen ger ett viktigt bidrag till sysselsättning och livsmedelsförsörjning i Sverige. Den Europeiska Unionens fiskeripolitik ger ett starkt stöd till ett förnuftigt utnyttjande av havets resurser.

Den biologiska överexploateringen har medfört stora problem. Fisket måste ta hänsyn till vad som är biologiskt möjligt och regleringar med försiktighetsmarginaler behövs för att säkra det framtida uttaget. En helhetssyn på ekosystemet behövs vid all fiskeriförvaltning. Människans miljöpåverkan har på sina håll förorsakat allvarliga problem för yrkesfisket. Föroreningarna påverkar fiskbestånden huvudsakligen på två sätt, dels genom övergödning och därpå följande syrebrist, dels genom giftiga ämnen som anrikas i fiskköttet.

Fisket, en gemensam resurs att förvalta

Fisk från hav, floder, åar och sjöar har alltid varit betydelsefulla naturresurser för vårt land. Fisk är förknippat med kulturhistoria och samhällsutveckling på många olika sät. Samhällen utefter vår långa kust och utefter sjöstränder lokaliserades dit där fisket var, och är, rikt. Under de stora svältperioderna i vår historia hade stor del av befolkningen tillgång till fisk och man höll sig vid liv, och förblev frisk, ofta tack vare tillgången på en basföda som vi idag betraktar som ett av de mest näringsfulländade livsmedlen som naturen generöst producerar!

Idag är förutsättningarna mycket annorlunda och trots att fiskerinäringen i Sverige kan anses vara en betydande näring, är vårt land litet i förhållande till det globala fisket. I mångt och mycket kan Sverige emellertid vara ett föregångsland när det gäller att förvalta våra resurser och i våra svenska vatten har vi upp till 250 olika arter, varje art fördelad på ett flertal olika bestånd. Av dessa 250 arterna är det endast ca 50 arter som kan räknas som ”vanliga” konsumtionsfiskar och dessa arter fokuseras det därför främst på när man talar om att förvalta resurser och försöka ta hänsyn till hela det ekologiska systemet när man gör upp förvaltningar, en sk ”ekosystemansats”. Med ökad kunskap om de olika arterna och deras utnyttjande ökar värdet för varje fisk som fiskaren tar upp ur våra vatten. Respekten för de naturliga resurserna och för det yrkeskunnande som fiskaren har får ligga till grund för mycket av det arbete som Sjömatsfrämjandet gör.